تبلیغات
تازه های پزشکی - جای پا . . .

جای پا . . .

شنبه 31 مرداد 1388 12:31 قبل از ظهر

نویسنده : Dr shadow
 

I dreamed I was walking along beach with God

خواب دیدم در ساحل با خدا قدم می زنم...

 


Across the sky flashed scenes from my lifeبر پهنه آسمان صحنه هایی از زندگی ام برق زد.

.

.

.

For each scene, I noticed two sets of
foot prints in the sand. One blonging to me, and the other to God

در هر صحنه، دو جفت جای پا روی شن دیدم.

یكی متعلق به خودم و دیگری متعلق به خدا.

.

.

.
 
When the last scene of my life flashed
before me, I looked back at the foot prints in the sand

وقتی آخرین صحنه در مقابلم برق زد،
 
به پشت سر و به جای پاهای روی شن نگاه كردم.

.

.

.
 
I noticed that many times along the path
of my life thete was only one set of foot prints

متوجه شدم كه چندین بار در طول مسیر زندگی ام،
 
فقط یك جفت جای پا روی شن بوده است.

.

.

.
 
I also noticed that it happened at the
very lowest and saddest times in my life

همچنین متوجه شدم كه این در سخت ترین
 
و غمگین ترین دوران زندگی ام بوده است.

.

.

.

This really botherd me so I questioned God about it.

God you said that once I decieded to
follow you, you’d walk with me all the way

این واقعاً برایم ناراحت كننده بود و در باره اش از خدا سؤال كردم،
 
خدایا، تو گفتی اگر به دنبال تو بیایم، در تمام راه با من خواهی بود.

.

.

.

But I have noticed, that during the
most troublesome times in my life.

There was only one set of foot prints

ولی دیدم كه در سخت ترین دوران زندگی ام،
 
فقط یك جفت جای پا وجود داشت.

.

..

.

I don’t understand why when
I needed you most, you would leave me

نمی فهمم چرا هنگامی كه بیش از هر وقت دیگر به تو نیاز داشتم،
 
مرا تنها گذاشتی.

.

.

.

Gof replied, my precious, percious seruant
I have you and I would never leave you

خدا پاسخ داد، بنده بسیار عزیزم، من در كنارت هستم
 
و هرگز تنهایت نخواهم گذاشت.

.

.

.
 
During your times of trial and suffering
when you see only one set of foot prints
It was when that I carried you

اگر در آزمون ها و رنج ها، فقط یك جفت جای پا دیدی،
 
زمانی بود كه تو را در آغوشم حمل می كردم
 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -